PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CẨM GIÀNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC THẠCH LỖI
DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT THÀNH TÍCH XUẤT SẮC
 
 
   Lê Bảo Ngọc
   Sinh ngày: 14/01/2009  
   Lớp: 4B
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - HD
   Thành tích:     Đạt giải nhì viết chữ đẹp cấp trường.
   Năm học: 2018 - 2019
   Lê Bảo Ngọc
   Sinh ngày: 14/01/2009  
   Lớp: 3B
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - HD
   Thành tích:     Đạt giải nhì viết chữ đẹp cấp trường.
   Năm học: 2017 - 2018
   Lê Bảo Ngọc
   Sinh ngày: 14/01/2009  
   Lớp: 2B
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - HD
   Thành tích:     Đạt giải nhì viết chữ đẹp cấp trường.
   Năm học: 2016 - 2017
   Lê Bảo Ngọc
   Sinh ngày: 14/01/2009  
   Lớp: 1B
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - HD
   Thành tích:     Đạt giải nhì viết chữ đẹp cấp trường.
   Năm học: 2015 - 2016
   Vũ Hữu Dương
   Sinh ngày: 23/05/2006  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng - HD
   Thành tích:     HSG
   Năm học: 2014 - 2015
   Vũ.T. Thu Hằng
   Sinh ngày: 08/09/2007  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng
   Thành tích:     HSG
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Huy Hoàng
   Sinh ngày: 02/07/2007  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng
   Thành tích:     HSG
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn .T.Phương Linh
   Sinh ngày: 06/12/2007  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng
   Thành tích:     HSG
   Năm học: 2014 - 2015
   Mạc Đức Minh Quân
   Sinh ngày: 29/11/2007  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng
   Thành tích:     HSG
   Năm học: 2014 - 2015
   Nguyễn Ngô Diễm Quỳnh
   Sinh ngày: 24/10/2007  
   Lớp: 2A
   Chỗ ở: Thạch Lỗi - Cẩm Giàng
   Thành tích:     HSG
   Năm học: 2014 - 2015
12345678910...